Miljöpolicy

Lamera Medical Clinic ska verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vår personal är och ska ständigt vara uppdaterad på företagets uppsatta miljömål.

Vi eftersträvar därför att:

  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos våra anställda.
  • Ställa krav på, påverka och samarbeta med andra leverantörer, företag, organisationer och myndigheter.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
  • Förebygga föroreningar i arbetsmiljö och stadsmiljö genom att beakta miljöpåverkan i allt vi gör.
  • Sträva efter att alltid vara resurseffektiva inom företaget.

Ett upprättande av en handlingsplan har gjorts med ambition att nå våra uppsatta miljömål.

Lamera Medical Clinics handlingsplan omfattar:

Källsortering av avfall
Allt avfall källsorteras och vi lämnar papper för återvinning.

Energisparåtgärder
Genom att minska pappersanvändandet och öka digitala informationskanaler till personal, kunder och leverantörer tror vi att vi bidrar till energisparande åtgärder. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.

Miljöanpassade inköp
Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från engångsartiklar, operationsartiklar, personalkläder mm. Företagets ledningsgrupp diskuterar uppsatta miljömål en gång i månaden för att leva upp till vår miljöpolicy.

Miljökrav på våra produkter och tjänster
De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas. Vårt mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.

De miljökrav vi ställer på våra leverantörer
Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer
Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges.

Kvalitetspolicy

Lamera Medical Clinic är ackrediterade av Region Stockholm i det fria vårdvalet. Vi levererar kvalitativ ögonvård till patienter inom Region Stockholm samt till privat personer. Med utgångspunkt i våra värderingar (trygg, säker och kvalitativ vård med krav att alltid leva upp till kundens/patientens förväntningar) utvecklar vi vår verksamhet, våra medarbetare och vårt kunderbjudande. Tillsammans eftersträvar vi alltid att vara med och bidra till en kvalitativ vård inom Region Stockholm för såväl hemlandstingspatienter som utomlänspatienter. Som vårdgivare tar vi ett stort ansvar för kvaliteten i allt vi gör som rör vårt interna och externa arbete kring vår patientvård. Vi vill alltid möta våra kunders och patientens behov av väl fungerande och hållbar ögonvård. Alla som arbetar på Lamera Medical Clinic har ett ansvar att följa denna policy och integrera kvalitet i sitt dagliga arbete.

Vi vill vara patientens första val
Våra patienters nöjdhet i för, under och eftervård är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi i vårt kvalitetsarbete att varje patients upplevelse blir så bra som det bara går.

Vi sätter patienten i fokus
Vi sätter patienten i fokus för att kunna uppfylla patientens alla förväntningar och behov. Vi på Lamera Medical Clinic följer alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Vi har högt uppsatta mål och eftersträvar ständig förbättring
Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra patienters nöjdhet och kvaliteten som vårdgivare. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta patientens förväntningar och behov.

Vi har hög kompetens
Vi har den kompetens/ specialistkompetens som krävs för att möta patientens behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar
Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår vård. Därför ställer vi höga krav på oss själva, på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter våra egna och våra patienters behov.