Integritetspolicy
Syfte

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. När du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Om du har frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller vår databehandling eller skulle vilja framföra klagomål om ett eventuellt brott mot lagar och regler om integritet kan du vända dig till oss på.

Denna informationstext förklarar hur lamera hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:
 • Är patient hos oss genom landstingsavtal via det fria vårdvalet.
 • Är privat patient tex genom försäkringsbolag.
 • Är kund och ansluten till ett företagsavtal eller nyttjar våra avtal med finnansieringbolag. Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier.
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar.
 • På annat sätt kommunicerar med oss, till exempel via vår kundservice.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna informationstext noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du längre ner i denna informationstext.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, e-postadress, personnummer, IP nummer.

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

På vilken laglig grund behandlar lamera dina personuppgifter?

Alla behandlingar av personuppgifter som Lamera utför har stöd i en laglig grund, t ex att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett åtagande för bästa vård av dina ögon eller för att Lamera ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Samtycke

För vissa personuppgiftsbehandlingar behöver vi ditt samtycke, t ex för att få göra digitala utskick till dig via e-post eller sms. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen upphör.

Sammanhållen journalföring

Vi tillämpar sammanhållen journalföring, dvs. vi kan få tillgång till din journal hos annan vårdgivare. Du som patient måste ge ditt godkännande för det. Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring men det ska du i så fall meddela Stockholms ögonklinik skriftligt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi skyddar dina uppgifter med både tekniska lösningar, till exempel kryptering av information, och organisatoriska rutiner och regler, till exempel behörighetsstyrning, anpassade till personuppgiftsbehandlingens art.

Varifrån får vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som Lamera hanterar kommer från:

 • Dig själv, när du bokar och betalar ditt besök hos Lamera, anmäler dig till en marknadsaktivitet eller utbildning hos oss.
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida.
 • Den remitterande instans (till exempel optiker, vårdcentral, annan ögonklinik, försäkringsbolag.
 • Betalförmedlare, bedrägerikontrolltjänster och autentiseringstjänster som verifierar din betalning.
 • Rekryteringsprocesser.
 • Din dator (läs mer om cookies), telefon eller annan enhet när du använder våra digitala kanaler och tjänster (till exempel IP-adress, operativsystem, kraschloggar).
Cookies

Cookies är textfiler som skickas till din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för att webbplatsen ska komma ihåg viss information angående ditt besök. Detta gör Lamera Medical Clinic för att underlätta för dig vid framtida besök på vår webbplats. Information om användarinställningar kan komma att lagras i cookies. Informationen används även för att räkna hur många besökare vår webbplats har. I webbläsaren kan du själv göra inställningar där du nekar webbplatsen att använda cookies.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Lamera säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi delar endast dina uppgifter med de leverantörer och vårdaktörer vi använder för att tillhandahålla våra tjänster, d.v.s. följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer/ vårdaktörer, både inom och utanför EU/EES, som till exempel tillhandahåller IT-tjänster, tillhandahåller marknadsföringstjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Lameras räkning.
 • Vi rapporterar alla gråstarroperationer till Nationella kataraktregistret.Du har rätt att när som helst få dina uppgifter om dig själv raderade ur registret. I dessa fall ska du vända dig direkt till registret.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter när det följer av lagkrav eller Lamera annars bedömer att det finns skäl för ett sådant utlämnande, t ex till polis i sökandet efter försvunna personer. Personuppgifter kan även lämnas ut till andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut alternativt när det är nödvändigt för att Lamera ska kunna tillvarata sin rätt, t.ex. i försäkringsärenden.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Lameras räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer/vårdaktörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, till exempel tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Lamera Medical Center Holding AB (org nr: 556943-7592) Centralvägen 16, 5tr, 171 45 Solna är personuppgiftsansvarig.

Klagomål kring hur dina personuppgifter hanteras görs skriftligen till:
Lamera Medical Center Holding AB
Dataskyddsombud
Centralvägen 16, 5tr
171 68 Solna

Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller motsvarande tillsynsmyndighet i det land du är bosatt eller arbetar.

Hur vi uppfyller kraven gällande dina personuppgifter är reglerade i Patientdatalagen (2008:355).